Nguyễn Thị Minh Huệ

Nguyễn Thị Minh Huệ

Trình độ học vấn
  • cử nhânTrường Đại học Ngoại Thương
    2017-2021